De competentie leiderschap verder ontwikkelen?

Een organisatie of een team heeft een bepaald doel. De leidinggevende is de persoon die een groep mensen (zijn/haar team) op een dusdanige manier laat samenwerken dat dit doel wordt behaald. Leidinggeven is een ander woord voor positief beïnvloeden. Een leidinggevende faciliteert zijn/haar medewerkers tot de juiste prestaties op twee niveaus: individugericht leiderschap zoals bijvoorbeeld de performance cyclus, verzuimmanagement, etc. en groepsgericht leiderschap zoals teamontwikkeling, beleid, samenwerking, werkoverleg, etc. De leidinggevende beschikt over verschillende stijlen van leiderschap en weet deze in de verschillende situaties dan ook effectief toe te passen.

Wat is leiderschap?

Definitie leiderschap: Als leidinggevende ben je een soort cameleon, je schakelt snel tussen een gesprek met een sollicitant, gevolgd door een ontwikkelgesprek met een van je medewerkers, om vervolgens in de middag het werkoverleg met je eigen team voor te zitten. Eerder in diezelfde week had je een overleg met jouw collega MT-leden en een intensief gesprek met de bedrijfsarts om het verzuim binnen het team te bespreken. Je hebt als leidinggevende meerdere petten (rollen) op die constant worden gewisseld!

De competentie leiderschap is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. Maakt concrete afspraken met de medewerker m.b.t. diens taakvervulling.
  2. Geeft sturing wanneer dat verwacht wordt.
  3. Spreekt waardering uit over geleverde prestaties.
  4. Delegeert eigen taken aan medewerkers.
  5. Verstrekt het teamrelevante informatie over de richting waarin de organisatie zich wil bewegen.
  6. Er zijn duidelijke afspraken rondom taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
  7. Betrekt het team bij het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen.

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 6: er wordt in het bilateraal overleg altijd eerst naar de mening en de ideeën van de medewerker gevraagd en vervolgens besproken op haalbaarheid (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn leiderschap skills verder te ontwikkelen?

De competentie leiderschap is een onderdeel van onderstaande trainingen: