Wat doet Xzellent?

Xzellent is actief op het gebied van management in algemene zin en HRM in het bijzonder. We werken in diverse sectoren en voor grote organisaties. Hieronder staan enkele korte casebeschrijvingen van recente activiteiten.

Managementontwikkeling bij een datacommunicatiebedrijf

Bij een internationaal opererend datacommunicatiebedrijf ontwikkelde Xzellent een maatwerktraining Managementskills voor het middenkader. Vooraf werden bij de betreffende managers in een developmentcenter de ‘gaps’ vastgesteld tussen het actuele en gewenste competentieniveau. Deze resultaten dienden mede als input voor het trainingstraject. De resultaten die de training opleverde waren opzienbarend. Op vrijwel alle fronten was verbetering te zien in de resultaten van de afdelingen waar zij verantwoordelijk voor waren. Inmiddels zijn door Xzellent verschillende Management development trajecten voor deze organisatie opgezet voor alle (internationale) managers (hoger en middenkader). Ook 360-graden-feedbackmetingen en coaching maken deel uit van de activiteiten. Tevens adviseren we de top voor (strategische) activiteiten op HRM-gebied.

Cultuuromslag bij een grote gemeente

Een van de belangrijke doelen was het vergroten van de mate van resultaatgerichtheid en klantgerichtheid. In samenwerking met Xzellent zijn gemeentebreed bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle medewerkers zijn betrokken bij het formuleren van nieuwe kerncultuurbegrippen.De kerncultuurbegrippen zijn voor iedereen herkenbaar gedefinieerd, en gekoppeld aan gedragsindicatoren. De kerncultuurbegrippen zijn tevens opgenomen in de vernieuwde beoordelingsystematiek. Voor de hoofden is een management-developmenttraject ontwikkeld en uitgevoerd. 

Invoeren performance- en competentiemanagement bij een productiebedrijf

Een internationaal productiebedrijf in de metaalsector wilde de inzet en resultaten van haar medewerkers beter meetbaar maken. In een door Xzellent georganiseerde managementbijeenkomst, waar tevens de internationale topdirectie aan deelnam, werden gezamenlijke keuzes gemaakt voor de opzet van de nieuwe systematiek. Naar aanleiding van deze bijeenkomst ontwikkelde Xzellent de nieuwe systematiek, onder meer bestaande uit competenties. De nieuwe systematiek is tijdens workshops voorgelegd aan alle leidinggevenden, die op deze wijze nog hun input konden leveren ter verbetering. Xzellent adviseerde bij het invoeren, het opstellen van de beoordelingsregeling, de koppeling met de bonussystematiek en het gebruik van de systematiek tijdens de gespreksvoering. Ook zijn alle leidinggevenden op alle niveaus getraind in het voeren van de gesprekken. Inmiddels volgen alle leidinggevenden tevens een training Effectief Leidinggeven of doen zij mee in een Management development traject. 

Kwaliteitsmanagement en Resultaatgericht Management bij een universiteit

Voor een internationaal goed bekend staande faculteit van een Nederlandse universiteit startte Xzellent een intensief kwaliteitsmanagementprogramma. Xzellent verzorgde de kick-offmeetings, de performance en benodigde competenties werden in kaart gebracht. Concrete doelen werden (in overleg met de medewerkers) opgesteld, en gezamenlijk gemonitored. De hoofden ondersteunden elkaar tijdens meerdere bijeenkomsten per jaar in het bereiken van hun doelstellingen. Tevens werd voor de hoofden een training Resultaatgericht Management georganiseerd. Resultaatgericht werken is nu de norm geworden. Het werken aan het gezamenlijke kwaliteitsniveau is een continu proces. Met regelmaat worden dan ook kwaliteitsenquêtes afgenomen onder de klanten en vindt er op dit moment ieder half jaar een gezamenlijke kwaliteitsdag plaats onder voorzitterschap van Xzellent.

De coaches worden gecoacht bij een gemeente

Het CWI van een grote gemeente wilde haar coaches helpen bij het coachen van medewerkers op competenties. Aanleiding was het invoeren van het vernieuwde functieprofiel waaraan de medewerkers moesten gaan voldoen. De Xzellent-professionals coachten de leidinggevenden en de coaches in het voeren van motiverende coachingsgesprekken, in combinatie met gerichte training. Iedere leidinggevende en coach beschikt over een coachingsmap van Xzellent waarin de belangrijkste stappen staan weergegeven die zich voordoen in een coachingsproces. Inmiddels is met de opdrachtgever overeengekomen de leidinggevenden en coaches op continubasis te ondersteunen middels coachen.

Verzuimaanpak binnen een zorginstelling

Een grote zorginstelling met bijna 3000 medewerkers wilde het verzuim terugdringen. Op basis van de analyses die de organisatie zelf al had gemaakt stelde Xzellent in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de bedrijfsartsen een trainingsprogramma op voor alle leidinggevenden. In een tweedaags programma waarin alle drie de partijen een rol hadden werden ruim 150 leidinggevenden geënthousiasmeerd en geleerd om telefonische ziekmeldingsgesprekken, verzuimgesprekken, hersteldgesprekken en reïntegratiegesprekken te voeren. Inmiddels is o.a. het verzuimpercentage sterk verbeterd. Daarnaast verzorgt Xzellent jaarlijks voor deze organisatie trainingen in het voeren van functioneringsgesprekken.

Training, coaching en developmentcenters bij een bank

Bij een grote Nederlandse bank worden op continubasis de managers en coördinatoren getraind op het gebied van managen, leidinggeven en coachen. Tevens neemt Xzellent developmentcenters bij deze bank af om de ‘gap’ tussen huidig en gewenst competentieniveau vast te stellen bij medewerkers die gericht aan hun persoonlijk ontwikkeling werken. Met regelmaat worden tevens 360-graden-feedbackmetingen verricht en persoonlijkheidsvragenlijsten ingezet bij persoonlijke coaching.
Kenmerkend voor de Xzellente aanpak is de persoonlijke wijze waarop resultaten worden behaald. Vanuit een sterke visie op ontwikkeling verleiden we mensen in organisaties tot leren, om hun persoonlijke competenties te ontwikkelen of verder aan te scherpen. Op een wijze waarbij zij zelf verantwoordelijk worden voor hun acties. Acties die direct zichtbaar worden in het organisatieresultaat. 

Ben je benieuwd hoe we jouw organisatie kunnen ondersteunen? Bel dan 0800 - 444 5 666 voor een vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs of stel hier je vraag.