Privacybeleid

Xzellent vindt privacy belangrijk, wij gaan behoedzaam om met de gegevens van onze relaties. Gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan anderen overgedragen. Opgeslagen gegevens zijn intern beveiligd, zodat ze alleen toegankelijk zijn voor bevoegde medewerkers.

Xzellent voldoet aan privacy-by-design en privacy-by-default; dat houdt onder andere in dat niet meer gegevens worden verzameld dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en dat deze ook niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. De wettelijke bewaartermijn is hiervoor leidend.

Het privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Het privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij gegevens opslaan, hoe wij de gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

HOE GOOGLE GEGEVENS GEBRUIKT VAN DEZE WEBSITE

Deze website maakt gebruik van Google Services om de kwaliteit te verbeteren. Via deze link leest u hoe Google gebruik maakt van de gegevens van deze website.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING 

Hieronder geven wij aan op welke wijze wij gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webhosting en e-mail
Onze website is ontwikkeld door M&M Web-it met software van MaxiCMS BV. 
Xzellent neemt webhosting- en e-maildiensten af van MaxiCMS BV. Alle bevestigingsmails, webformulieren en nieuwsbrieven worden verzonden via de servers van MaxiCMS BV. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden staat de ‘unsubscribe/afmeld’ link. Als je hier op klikt ontvang je geen e-mail meer van onze website.
Persoonsgegevens die ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar worden gesteld, worden met deze partijen gedeeld. M&M Web-it en MaxiCMS BV hebben toegang tot deze gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen de gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wel kan MaxiCMS BV metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. M&M Web-it en MaxiCMS BV zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen en zijn tot geheimhouding verplicht.
Persoonsgegevens worden door MaxiCMS BV beveiligd opgeslagen. MaxiCMS BV maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MaxiCMS BV behoudt zich het recht voor om de gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en alleen in het kader daarvan informatie met derden te delen.
De beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. M&M Web-it en MaxiCMS BV houden rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Facturatie en boekhouden
Ten aanzien van het bijhouden van de boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een extern administratie­kantoor. Wij delen wettelijke facturatiegegevens met betrekking tot de dienstverlening. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. De persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Het administratiekantoor is tot geheimhouding verplicht en zal gegevens vertrouwelijk behandelen. Het administratiekantoor gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Xzellent op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen deze gegevens te delen, maar wij zullen ons daartegen binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de gegevens zolang je klant van ons bent. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.
Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij de persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen per brief of per e-mail (contactgegevens zijn hieronder vermeld). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Xzellent. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij de verwerking blijvend staken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op www.xzellent.nl bevindt zich echter altijd de meest recente versie.

 

Contactgegevens
Xzellent
Stadsedijk 61
4796 RB  WILLEMSTAD NB
T: 0800 – 444 5 666
www.xzellent.nl
info@xzellent.nl