De competentie motiveren verder ontwikkelen?

Motivatie is de drijfveer, prikkel, stimulans of reden van een individu om tot een actie of prestatie te komen. Het kan de persoon drijven tot een (gewenste) gedragsvorm. Motivatie bestaat uit een samenhang tussen verschillende factoren waaronder de biologische (aangeboren) en cultuurafhankelijke (aangeleerde) eigenschappen. Daarnaast kun je motivatie gebruiken om aan te geven dat je iets graag wilt en er moeite voor wilt doen en voor iets wat je aanspoort die moeite te doen (gemotiveerd zijn om iets te doen, anders gezegd beweegredenen om een bepaald doel te bereiken dat voorziet in de behoefte).

Wat is Motiveren?

Definitie motiveren: Motivering én motivatie betekenen allebei 'onderbouwing' en 'reden waarom iemand iets wil of doet'.

De competentie motiveren is opgebouwd uit een aantal concrete gedragingen:

  1. In welke mate ben je zelf gemotiveerd en geïnspireerd. 
  2. Behandel je de ander als een individu (vertrouwen)
  3. In hoeverre is het uitdagend genoeg (creativiteit en ontplooiing)?
  4. Is de ander op de hoogte van de voortgang en zijn zij betrokken
  5. In hoeverre is de omgeving motiverend (werkomstandigheden)
  6. In welke mate vindt er erkenning en autonomie plaats 
  7. Zijn de gestelde doelen realistisch en haalbaar

Bovenstaande gedragingen zijn nog redelijk algemeen. Maak deze specifiek, zodat de gedragingen te kwalificeren en/of te kwantificeren zijn. Bijvoorbeeld nummer 6: zijn de opgedragen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met elkaar in balans (maak het leerdoel SMART).

Haal het maximale leerrendement en vraag jouw collega’s regelmatig om feedback!

Hoe leer ik mijn motiveren verder te ontwikkelen?

De competentie motiveren is een onderdeel van onderstaande trainingen: