Het situationeel leiderschap model van Hersey en Blanchard

Het situationeel leiderschap model van Hersey en Blanchard

Volgens Hersey en Blanchard laten leidinggevenden 2 soorten gedrag zien: sturend en ondersteunend gedrag (ook wel taakgericht en relatiegericht gedrag genoemd). De mate waarin ze dat doen, bepaalt hun leiderschapsstijl. Hersey en Blanchard onderscheiden 4 stijlen, die we onder verschillende benamingen tegenkomen. Wij gebruiken de begrippen van Situationeel Leiderschap II (SLII), een door Ken Blanchard doorontwikkelde versie van het model.

Situationeel leiderschap model van Hersey en Blanchard

 

De 4 leiderschapsstijlen

S1. Leiden (directing) – veel sturing en weinig ondersteuning

De leidinggevende beslist, geeft duidelijke instructies, controleert en stuurt bij.

S2. Begeleiden (coaching) – veel sturing en veel ondersteuning

De leidinggevende beslist, maar hij betrekt de medewerker bij zijn beslissingen, stimuleert het stellen van vragen, luistert naar wat de medewerker te zeggen heeft, moedigt aan en geeft complimenten.

S3. Steunen (participating) – weinig sturing en veel ondersteuning

De leidinggevende en de medewerker bepalen samen hoe het werk wordt gedaan en zoeken samen naar oplossingen. De leidinggevende stimuleert de medewerker en biedt waar nodig ondersteuning. 

S4. Delegeren (delegating) – weinig sturing en weinig ondersteuning

De medewerker is verantwoordelijk voor het wat en hoe. De leidinggevende schept de randvoorwaarden waaronder de medewerker optimaal zijn werk kan doen.

Taakvolwassenheid: competentie en betrokkenheid 

Welke leiderschapsstijl het meest effectief is, is afhankelijk van de taakvolwassenheid (ook wel het ontwikkelingsniveau) van de medewerker. Taakvolwassenheid gaat zowel over iemands competentie om een bepaalde taak uit te voeren, als over zijn betrokkenheid bij de taak of de bereidheid om verantwoordelijkheid voor die taak te nemen. Daarnaast kan iemands ontwikkelingsniveau per taak verschillen. Er is dus niet één beste manier van leidinggeven – zelfs niet als het om één en dezelfde medewerker gaat. De beste leiders zijn flexibele leiders. 

 

Situationeel leidinggeven met Insights

De 4 Insightskleuren kunnen leiders helpen die leiderschapsstijl in te zetten die past bij wat de medewerker op dat moment nodig heeft.Situationeel leiderschap met Insights

Wil je jezelf bekwamen in leiderschap, ben je van harte welkom in de tweedaagse training Situationeel Leidinggeven.

Neem contact op of schrijf je direct in!

Naar het overzicht